Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Bijdrage leveren aan het Platform?

Call for papers

n.a.v. het Advies over het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Afdeling advisering van de Raad van State van 6 april 2022

Op 16 mei jl. werd het Advies over het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: Advies RvS) aan de openbaarheid prijsgegeven. Het wachten is nu op het Nader rapport van de betrokken ministers en de indiening van het uit-eindelijke wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat de parlementaire behandeling nog dit kalenderjaar een aanvang zal nemen. De verschijning van het genoemde Advies – het omvangrijkste in de geschiedenis van de Afdeling advisering van de Raad van State – vormt een belangrijk markeerpunt in de ma-jeure wetgevingsoperatie die (gerekend vanaf de Contourennota van september 2015) inmid-dels al bijna zeven jaren gaande is.

Meer informatie (PDF)