Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Archief

Platform Modernisering Strafvordering

Het kan u niet zijn ontgaan dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid bezig is met de grootste wetgevingsoperatie van deze eeuw tot nu toe: de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Het is een onderneming die haar weerga in het strafrecht in ieder geval niet kent sinds de introductie van het huidige Wetboek van Strafvordering in 1926.
Lees verder

Bijdrage leveren aan het Platform?

De redactie van het Platform Modernisering Strafvordering is op zoek naar auteurs die over de volgende onderwerpen een wetenschappelijke bijdrage of een opinie zouden willen schrijven:

Interesse? Neem contact op met redactiesecretaris Olga Koppenhagen: t.en.t@ziggo.nl

Recente artikelen

Happy little accidents01/2022

Mr. B.W. Newitt
Trefwoorden: vrije nieuwsgaring, journalisten, bescherming, identificerende gebruikersgegevens, rechterlijke machtiging

    Hoe de onbedoelde aanvullende bescherming van journalisten bij de vordering van identificerende gebruikersgegevens in een belangrijke behoefte voorziet, en waarom die verdient meegenomen te worden in het project modernisering strafvordering.

Mr. B.W. Newitt

Mr. B.W. (Brendan) Newitt is advocaat bij De Roos & Pen BV.

Vergoeding van schade na strafvorderlijk overheidsoptreden in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering11/2021

Prof. dr. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin, Mr. G.C. (Gijsbrecht) Nieuwland en Mr. A.W. (Abel) van Wijk
Trefwoorden: Schadevergoeding na strafvorderlijk overheidsoptreden, onrechtmatigheden, vormverzuimen, Modernisering Wetboek van Strafvordering, gronden van billijkheid

Prof. dr. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin

Marianne F.H. Hirsch Ballin is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Pels Rijcken.

Mr. G.C. (Gijsbrecht) Nieuwland

Gijsbrecht C. Nieuwland is advocaat bij Pels Rijcken.

Mr. A.W. (Abel) van Wijk

Abel W. van Wijk is advocaat bij Dirkzwager legal & tax

De toelaatbaarheid en wenselijkheid van berechting met aanwezigheid van procesdeelnemers via een videoverbinding01/2021

Mr. dr. B. de Wilde
Trefwoorden: videoconferentie, onderzoek ter terechtzitting, recht op een eerlijk proces, aanwezigheidsrecht, Coronamaatregelen

    Als gevolg van de Coronamaatregelen worden onderzoeken ter zitting soms zo ingericht dat bepaalde procesdeelnemers en publiek de zitting alleen via een videoverbinding kunnen bijwonen. In deze bijdrage wordt onderzocht of en, zo ja, onder welke voorwaarden, het in het algemeen juridisch toelaatbaar is om zittingen op die manier in te richten en of dat ook wenselijk zou zijn. Daarbij worden twee varianten onderscheiden: de volledig digitale zitting – die niet in een zittingszaal plaatsvindt – en de zitting waarbij de rechters en mogelijk ook de officier van justitie in de zittingszaal aanwezig zijn, maar de andere procesdeelnemers de zitting digitaal bijwonen. Na de beantwoording van de onderzoeksvraag worden suggesties gedaan voor een regeling in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.

Mr. dr. B. de Wilde

Mr. dr. B. (Bas) de Wilde is senior onderzoeker en docent bij De strafzaak en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland.

Een inhoudelijk kompas voor een uit koers geraakte voorlopigehechtenispraktijk03/2020

Mr. N. Hajjari
Trefwoorden: voorlopige hechtenis, onschuldpresumptie, ultimum remedium, theoretische grondslagen

    In dit artikel zal een inhoudelijk en operationeel normatief kader worden geformuleerd voor de toepassing van voorlopige hechtenis, waarbij de focus ligt op het zo veel mogelijk reduceren van het percentage onschuldigen dat aan het vrijheidsbenemende dwangmiddel wordt blootgesteld. Doel van de bijdrage is het inspireren van de wetgever om het moderniseringsproject te baat te nemen om de voorlopigehechtenisregeling grondig(er) te hervormen.

Mr. N. Hajjari

Mr. N. (Nordin) Hajjari is recent afgestudeerd in het strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Herstelbeslissingen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering nader beschouwd02/2020

Prof. dr. R.C.P. Haentjens
Trefwoorden: Modernisering Wetboek van Strafvordering, Herstelbeslissingen door lagere rechter en Hoge Raad, Verbeteren en aanvullen van rechterlijke beslissingen na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting, Gesloten stelsel en concentratie van rechtsmiddelen, Herstelbeslissingen door de Hoge Raad

    De voorstellen tot modernisering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering betreffen onder meer nieuwe bepalingen aangaande herstelbeslissingen door de strafrechter na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting. De voorstellen codificeren voor een groot gedeelte de reeds tot ontwikkeling gekomen jurisprudentie. Nieuw is het gemarkeerde onderscheid tussen het aanbrengen van verbeteringen en het aanvullen van de rechterlijke beslissing. Dit onderscheid werkt door in de uitwerking wat betreft de procedurele bevoegdheden van de bij het strafproces betrokken partijen: de strafrechter, de Officier van Justitie, de verdachte, de benadeelde partij en in het voorkomende geval de (voogd van de) minderjarige. De voorgestelde nieuwe regeling roept vragen op met betrekking tot de beginselen van concentratie en geslotenheid van rechtsmiddelen. Tevens vraagt de regeling voor de aanvulling nadere bezinning: tot welk moment is aanvulling toegelaten met het oog op het aanweneden van rechtsmiddelen? De vraag is gerechtvaardigd of de regeling zoals voorgesteld niet nog eens kritisch moet worden bezien. In het hierna volgende artikel wordt die vraag bevestigend beantwoord.

Prof. dr. R.C.P. Haentjens

Prof. dr. R.C.P. (Rijnhard) Haentjens was vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.