Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Rubrieken

Happy little accidents01/2022

Mr. B.W. Newitt
Trefwoorden: vrije nieuwsgaring, journalisten, bescherming, identificerende gebruikersgegevens, rechterlijke machtiging

    Hoe de onbedoelde aanvullende bescherming van journalisten bij de vordering van identificerende gebruikersgegevens in een belangrijke behoefte voorziet, en waarom die verdient meegenomen te worden in het project modernisering strafvordering.

Mr. B.W. Newitt

Mr. B.W. (Brendan) Newitt is advocaat bij De Roos & Pen BV.

De Innovatiewet Strafvordering: meeliften op een hype?03/2022

Prof. mr. M.J. Jacobs
Trefwoorden: innovatiewet, experimenteerregelgeving, uitprobeerfase, Aanwijzingen voor de regelgeving

    In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering werd afgelopen zomer een interessant wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend: de ‘Innovatiewet Strafvordering’. Deze innovatiewet heeft namelijk als doel om alvast ervaring op te doen met een zestal procedures, bevoegdheden en instrumenten waarvan het de bedoeling is dat die te zijner tijd een plaats krijgen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Op een na (waarover later meer) staan alle procedures die in de Innovatiewet Strafvordering staan ook in de in 2020 openbaar gemaakte ambtelijke versie van het Wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daaruit kan worden afgeleid dat de regering van vijf van de zes procedures al weet dat zij deze onderwerpen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering wil opnemen. Het opdoen van ervaring is erop gericht om eventuele ‘kinderziektes’ in de nieuwe procedures vroegtijdig aan het licht te laten komen en te verhelpen.

Prof. mr. M.J. Jacobs

Prof. mr. Rianne Jacobs is bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de VU Amsterdam en raadadviseur bij de directie wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De strafvorderlijke normering van het geautomatiseerd overnemen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen met behulp van webcrawlers03/2022

Mr. R.J.A. Klaar
Trefwoorden: Webcrawler, Publiek toegankelijke (internet)bron, Geautomatiseerd overnemen, Stelselmatigheidscriterium, Persoonsgegevens

    In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre opsporingsautoriteiten op basis van de relevante gezichtspunten/factoren voor stelselmatigheid en bezien in het licht van de huidige technische mogelijkheden van een webcrawler de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kunnen inschatten en de aard en ernst van die inbreuk zoveel mogelijk kunnen beperken.

Mr. R.J.A. Klaar

Mr. R.J.A. (Roel) Klaar is werkzaam als stafjurist/onderzoeker bij het Kenniscentrum Cybercrime voor de Rechtspraak.